De betekenis van de verschillende erkenningen

Erkenning voor houtgestookte toestellen

Een inschrijving als erkend bedrijf voor het installeren en onderhouden van houtgestookte haarden en kachels geeft aan dat de ingeschrevene over de benodigde vakbekwaamheid en outillage beschikt voor het installeren en onderhouden van houtgestookte toestellen.

Erkenning voor gasgestookte toestellen

Een inschrijving als erkend bedrijf voor het installeren en onderhouden van gasgestookte haarden en kachels geeft aan dat de ingeschrevene over de benodigde vakbekwaamheid en outillage beschikt voor het installeren en onderhouden van gasgestookte toestellen, inclusief de daarbij behorende gastechnische werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 1-12 van de Erkenningsregeling (link 12).

Naar verwachting zal in 2019 gewijzigde wetgeving van kracht worden die zal voorzien in een stelsel van verplichte certificering voor (bepaalde onderdelen van) het installeren en onderhouden van gasverbrandingstoestellen. Bij het samenstellen van deze tekst is de inhoud van deze nieuwe wetgeving nog niet bekend. Zodra deze van kracht wordt, eventueel na ommekomst van een overgangsperiode, is de inschrijving als erkend bedrijf voor het installeren en onderhouden van gasgestookte haarden en kachels nog slechts geldig indien tevens aan deze nieuwe wettelijke bepalingen wordt voldaan.

Erkenning voor biomassa-gestookte toestellen

Een inschrijving als erkend bedrijf voor het installeren en onderhouden van biomassa-gestookte haarden en kachels geeft aan dat de ingeschrevene over de benodigde vakbekwaamheid en outillage beschikt voor het installeren en onderhouden van biomassa-gestookte toestellen.

DE-erkend bedrijf

Een inschrijving als erkend installatiebedrijf duurzame energie voor haarden, kachels en ketels (Erkend DE-bedrijf) geeft aan dat de ingeschrevene alle door dit bedrijf te installeren, voor duurzame brandstof geschikte toestellen laat installeren door, of onder toezicht van, een gecertificeerd DE-installateur, is ingeschreven als erkend bedrijf voor het installeren en onderhouden van houtgestookte- of biomassa-gestookte haarden en kachels, is aangesloten bij een door de stichting erkende geschillencommissie en de technisch beheerder is ingeschreven als gecertificeerd DE-installateur.

DE-gecertificeerd installateur

Een inschrijving als gecertificeerd DE-installateur geeft aan dat de ingeschrevene beschikt over een geldig bewijs van vakbekwaamheid voor het installeren van haarden, kachels en ketels, zoals bedoeld in de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (RES) en de daarop gebaseerde Nederlandse regelgeving.