Informatie erkenningsregelingen

Op initiatief van de branchevereniging NHK verkoop-installatie is per 1 januari 2007 een erkenningsregeling voor het installeren en onderhouden van haarden en kachels van kracht geworden. Deze erkenningsregeling wordt uitgevoerd door de Stichting Erkenningsregelingen voor Installateurs van Sfeerverwarming (Stichting EVIS).

Welke erkenningsregelingen zijn mogelijk?

Op grond van de daarvoor vastgestelde Erkenningsregeling kunnen de volgende erkenningen en inschrijvingen worden verkregen:

 • Erkende bedrijven voor het installeren en onderhouden van gasgestookte toestellen
 • Erkende bedrijven voor het installeren en onderhouden van biomassa gestookte toestellen
 • Erkend Installatiebedrijf Duurzame Energie (Erkend DE-bedrijf)
 • Inschrijving in het register van gecertificeerde installateurs duurzame energie voor biomassa-gestookte haarden, kachels en ketels (Gecertificeerd DE-installateur) op grond van de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie.

Voorwaarden voor inschrijving

Om voor inschrijving als erkend bedrijf in aanmerking te komen, moet de aanvrager:

 • Op de aanvraag een technisch beheerder vermelden die voldoet aan de criteria zoals bedoeld in de Erkenningsregeling;
 • Zelfstandig zijn gevestigd, beschikken over de in de Erkenningsregeling bedoelde outillage en bedrijfsmatig een geregeld beroep maken van het installeren of onderhouden van haarden en kachels;
 • Met de stichting een overeenkomst aangaan waarbij hij zich verbindt tot naleving van de Erkenningsregeling zoals deze thans luidt en in de toekomst zal luiden;
 • Aan de stichting een jaarlijkse bijdrage, zoals genoemd in het tarievenblad van de Erkenningsregeling, voldoen;
 • Voldoen aan de overige bepalingen van de Erkenningsregeling.

Om voor inschrijving als gecertificeerd DE-installateur in aanmerking te komen, moet de aanvrager:

 • In het bezit zijn van een door de stichting aanvaard bewijs van vakbekwaamheid voor het installeren en onderhouden van haarden, kachels en ketels zoals bedoeld in de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (RES) en de daarop gebaseerde Nederlandse regelgeving;
 • Aan de stichting toestemming verlenen tot het publiceren van relevante persoonsgegevens;
 • Bezitters van een door de Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) afgegeven relevant diploma of certificaat worden, zonder daarvoor een aanvraag in te dienen, door de stichting ingeschreven op basis van door de NHK verstrekte informatie.

Om voor inschrijving als erkend installatiebedrijf duurzame energie voor haarden, kachels en ketels (Erkend DE-bedrijf) in aanmerking te komen, moet:

 • Het bedrijf bij de stichting ingeschreven zijn als erkend bedrijf voor het installeren en onderhouden van biomassagestookte haarden en kachels;
 • De technisch beheerder ingeschreven zijn als gecertificeerd DE-installateur;
 • Het bedrijf aangesloten zijn bij een door de stichting erkende geschillencommissie;
 • Het bedrijf met de stichting een overeenkomst hebben gesloten waarin is bepaald dat alle door het bedrijf te installeren biomassa-gestookte toestellen zullen worden geïnstalleerd door, of onder toezicht van een gecertificeerd DE-installateur.

Het aanvragen van een inschrijving als erkend bedrijf

De aanvrager dient voor de aanvraag van een erkenning als erkend bedrijf voor het installeren en onderhouden van haarden en kachels bij de stichting de volgende bescheiden in:

 • Een door de aanvrager volledig ingevulde en ondertekende aanvraag zoals deze door de stichting daarvoor is vastgesteld;
 • Een fotokopie van het bewijsstuk van vakbekwaamheid van de technisch beheerder;
 • Indien de technisch beheerder een ander is dan de aanvrager, een door de aanvrager en technisch beheerder ondertekende verklaring zoals deze door de stichting daarvoor is vastgesteld.
 • Op eerste verzoek van de stichting dient de aanvrager het origineel van het bewijsstuk van vakbekwaamheid van de technisch beheerder aan de stichting te overleggen.
 • Op eerste verzoek van de stichting dient de aanvrager een bewijs van het in voltijd en vaste dienstverband zijn van de technisch beheerder te overleggen.

Het aanvragen van een inschrijving als erkend DE-bedrijf

De aanvrager dient voor de aanvraag van een erkenning als erkend DE-bedrijf bij de stichting de volgende bescheiden in:

 • Een door de aanvrager volledig ingevulde en ondertekende aanvraag zoals deze door de stichting daarvoor is vastgesteld.

Het aanvragen van een inschrijving als gecertificeerd DE-installateur

De aanvrager dient voor de aanvraag van een registratie als gecertificeerd DE-installateur bij de stichting de volgende bescheiden in:

 • Een door de aanvrager volledig ingevulde en ondertekende aanvraag zoals deze door de stichting daarvoor is vastgesteld;
 • Een fotokopie van het bewijsstuk van vakbekwaamheid voor het installeren en onderhouden van haarden, kachels en ketels zoals bedoeld in de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (RES) en de daarop gebaseerde Nederlandse regelgeving;
 • Op eerste verzoek van de stichting dient de aanvrager het origineel van het in het vorige lid genoemde bewijsstuk aan de stichting te overleggen.
 • Bezitters van een door de Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) afgegeven relevant diploma of certificaat worden, zonder daarvoor een aanvraag in te dienen, door de stichting ingeschreven op basis van door de NHK verstrekte informatie.

Kosten

De kosten voor een erkenning als erkend bedrijf zijn vermeld in het Tarievenblad van de Erkenningsregeling.