Privacyverklaring persoonsgegevens

Privacyverklaring van de Stichting EVIS

zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Verzamelen persoonsgegevens

De Stichting Erkenningsregelingen voor installateurs van sfeerverwarming (EVIS) registreert persoonsgegevens voor:

  1. het verstrekken van EVIS-erkenningen en
  2. het publiceren van een register van gecertificeerde installateurs duurzame energie op grond van de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (RES).

Welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt?

  1. voor het verstrekken van een EVIS-erkenning dient de aanvrager te vermelden wie namens het bedrijf zal optreden als verantwoordelijk Technisch Beheerder. Van deze persoon worden de sekse, naam, voorletters, adres, geboortedatum en bezit en jaar van verkrijgen van het relevante vakdiploma en/of certificaat geregistreerd.

Op de jaarlijks aan het bedrijf te verstrekken erkenning worden slechts de sekse, naam en voorletters van de Technisch Beheerder vermeld.

  1. voor het Register van gecertificeerde installateurs duurzame energie worden de sekse, naam, voorletters, geboortejaar, woonplaats, werkgever, vestigingsplaats van de werkgever en het jaar van het verkrijgen van het relevante diploma en/of certificaat geregistreerd.

Deze persoonsgegevens worden verkregen van de Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) die de opleiding en examens voor het relevante diploma verzorgd en in het opleidingsprotocol en het aanmeldformulier de verstrekking van deze gegevens en de registratie en publicatie daarvan door de Stichting EVIS heeft vastgelegd.

Publicatie gegevens

Van de gegevens voor het verstrekken van een EVIS-erkenning worden alleen op de jaarlijks aan het bedrijf te verstrekken erkenning de sekse, naam en voorletters van de Technisch Beheerder vermeld. De overige gegevens worden door de Stichting EVIS bewaard en gebruikt om de juistheid en geldigheid van het technisch beheerderschap te kunnen vaststellen zoals bedoeld in de Erkenningsregeling EVIS.

Van de door de Stichting NHK verstrekte gegevens voor het Register van gecertificeerde installateurs duurzame energie wordt door de Stichting EVIS een digitaal register bijgehouden. De gegevens hiervan zijn via verschillende zoekcriteria op te vragen op de website van EVIS.

Bewaartermijn gegevens

De persoonsgegevens van een Technisch Beheerder worden bewaard zolang de betreffende persoon de functie van Technisch Beheerder bij het erkende bedrijf uitoefent.  Zodra de Stichting EVIS bericht ontvangt dat dit niet meer het geval is, worden alle gegevens van deze persoon binnen een maand verwijderd.

De persoonsgegevens uit het Register van gecertificeerde installateurs duurzame energie worden bewaard zolang de registratie voor die persoon geldig is. Daarna worden ze binnen een maand verwijderd.

Recht op inzage en verwijdering

Door de Stichting EVIS geregistreerde personen hebben recht op inzage, correctie of verwijdering van hun gegevens. Indien een Technisch Beheerder zijn persoonsgegevens wenst te verwijderen, betekent dat tevens uitschrijving als Technisch Beheerder.

Verstrekking aan derden

De Stichting EVIS gebruikt de geregistreerde persoonsgegevens slechts zoals hierboven is aangegeven. Behoudens op basis van wettelijke verplichtingen worden deze gegevens onder geen enkele titel aan derden verstrekt.

Opslag en beveiliging van persoonsgegevens

De door de Stichting EVIS verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen in een database op de server van de Stichting EVIS, welke door passende technische en organisatorische maatregelen deugdelijk is beveiligd tegen diefstal of ongeautoriseerd gebruik.

Van de hierboven bedoelde database wordt een versleutelde back-up bewaard bij een externe datakluis waartoe alleen de door de Stichting EVIS hiervoor geautoriseerde medewerker toegang heeft. De gegevens welke via de website van EVIS zijn op te vragen (Register van gecertificeerde installateurs duurzame energie) worden tevens geregistreerd op de server van de door de Stichting EVIS gecontracteerde internetprovider. Ook deze server is door passende technische en organisatorische maatregelen deugdelijk beveiligd tegen diefstal of ongeautoriseerd gebruik.